Regulamin

§1
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady zakupu Produktów przez Sklep.

 2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się w pod adresem internetowym lnianyolej.com, do którego prawa posiada Vivetia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złota 61. lok. 100, 00-819 Warszawa wpisana do rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000201602, REGON 015628698, NIP 5272587542, Kapitał Zakładowy: 85568 PLN (dalej: Vivetia).

 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu

 4. Klient – pełnoletni Użytkownik, który zamówił i opłacił produkty oferowane przez Sklep.

 5. Produkty - produkty produkowane przez firmę Vivetia, sygnowane marką Beatwell oraz inne produkty dostępne w ofercie.

 6. Formularz zamówienia - element na stronie Sklepu, w którym Użytkownik może złożyć zamówienie, podając dane do wysyłki oraz wybierając formę płatności i dostawy.


§2
Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie , dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest dostęp do Internetu, oprogramowanie służące do przeglądania zasobów Internetu (przeglądarka internetowa) oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

 1. Korzystanie z usług Sklepu, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 3. Ceny produktów oferowanych przez Sklep wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.

 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 7. Użytkownik Sklepu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep dla potrzeb zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.

 1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).


§3
Zamówienia

 1. Użytkownik zamawia produkty poprzez wybranie odpowiednich produktów z oferty, dodanie ich do koszyka, określenie ilości zamawianych produktów i wypełnienie Formularza Zamówień, podając dane do wysyłki oraz wybierając formę płatności i dostawy.

 2. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Sklep vivetia.com zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, weryfikacja negatywna może skutkować anulowaniem zamówienia przez Sklep.

 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia,

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,

 • w przypadku zamówień płatnych poprzez PayU lub PayPal - w chwili poprawnej autoryzacji płatności.

 1. Portal zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, niemożliwego do potwierdzenia lub złożonego nieprawidłowo.

 1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” art. 545 §2, w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (spisanie protokołu szkody określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki). Dodatkowo Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sklep mailem  info @ vivetia.com lub telefonicznie numer telefonu: 506 985 909. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 2. Zamówienia internetowe w Sklepie przyjmowane są 7 dni w tygodniu 24h/dobę. (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów).

 3. Realizacja zamówień składanych przez Klientów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.

§4 Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia umowy, bez konieczności. podawania przyczyn, w terminie 17 dni liczonym od daty otrzymania przez Kupującego przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia wystarczy złożyć pisemne oświadczenie i wysłać je we wspomnianym wcześniej terminie 17 dni na adres sklepu internetowego. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem .Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

2. W przypadku o którym mowa w pkt.1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 21 dni.

3. Koszty przesyłki związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.

§5 Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien przesłać pisemnym zawiadomieniem o tym fakcie na adres Sklepu.

2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia uszkodzonego towaru wraz z odpowiednimi dokumentami.

3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.

5. Decyzja o usunięciu wady należy do Kupującego. Towar uszkodzony może zostać wymieniony na nowy pełnowartościowy, Sklep może zwrócić Klientowi równowartość ceny towaru, może zaoferować rabat w cenie, lub zaoferować mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.

§6
Koszty dostawy i formy płatności

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonać:

  - przelewem na rachunek bankowy Sklepu

Nr konta bankowego (Nordea Bank S.A - obecnie Bank PKO BP):

08 1440 1387 0000 0000 1660 4267

- za pobraniem

 1. Koszty przesyłki zamówień dostarczanych za pośrednictwem przewoźnika/firmy kurierskiej wynoszą odpowiednio:

Forma płatności

Waga

Koszt

Darmowa dostawa

Przedpłata na konto

do 30 kg

14,00 zł

150 zł

Płatność przy odbiorze

do 30 kg

21 zł

300 zł

 

§7
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu vivetia.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU --->